Logo Heilig Hart Leuven

2017 in één oogopslag

Ons ziekenhuis werd NIAZ-geaccrediteerd

Eind 2017 behaalde ons ziekenhuis het internationale NIAZ-Qmentum label. De accreditatie volgde na een uitgebreide audit die plaatsvond van 3 tot 6 oktober 2017. 
Een team van externe auditoren gaf het ziekenhuis een uitmuntend rapport: ons ziekenhuis voldoet aan maar liefst 98,4 procent van de kwaliteitsnormen. Meer dan 2300 normen werden afgetoetst binnen instellingsbrede alsook zorgspecifieke domeinen: operatieve zorg, medische beeldvorming, spoedeisende hulp, oncologische zorg, verloskundige zorg … maar ook bijvoorbeeld op het vlak van leiderschap, voorbereid zijn op noodsituaties en rampen…. Tijdens de audit volgden de auditoren ook het traject van een aantal patiënten in ons ziekenhuis en namen alle bijhorende procedures onder de loep. Artsen, medewerkers van diverse afdelingen en zelfs patiënten werden bevraagd. “Het was een intens gebeuren. Kwaliteit is een prioriteit in ons beleid en door deze audit te organiseren weet je pas echt of je goed bezig bent”, vertelt directeur Katrien Van Gerven.

“Het resultaat mag meer dan gezien worden. Met een score van 98,4% (vereiste score 90%) op de normen met hoge prioriteit, 92% op de platina normen en 81% op de diamanten normen mogen we oprecht trots zijn. Het is een erkenning voor al onze inspanningen maar ook een bevestiging voor patiënten, huisartsen en andere verwijzers dat ze kunnen vertrouwen op veilige en kwalitatieve zorg in ons ziekenhuis. Dit label is de kers op de taart. Natuurlijk gaan we na deze doorlichting niet op onze lauweren rusten. De toon is gezet en we willen de positieve trend verder doorzetten. Het kwaliteitsdenken is ingebed en wordt in de praktijk gebracht. Dat willen we graag zo houden en daar gaan we dan ook hard aan werken”.

Opleidingsbeleid focust op kennis en speelt in op de verwachtingen van de nieuwe zorgvrager

De ontwikkelingen in de gezondheidssector vragen steeds meer van de medewerkers en de artsen. De patiënt en zijn omgeving hebben nieuwe verwachtingen. De vraag naar een intensievere zorgondersteuning stijgt, zorgvragers zijn mondiger geworden en breder geïnformeerd, de verblijfsduur in het ziekenhuis verkort, de turnover van patiënten verhoogt, wat maakt dat er sneller en gerichter moet worden gewerkt. Deze elementen stellen de zorgverlener op de proef, niet enkel in zijn professionaliteit en kennis maar evenzeer in zijn sociale vaardigheden.

Communicatie met de zorgvrager, deze betrekken in zijn behandelplan, samen zoeken naar oplossingen … Dit alles vraagt om een hoog kennisniveau, een goed inzicht in mogelijkheden, oplossingsgerichtheid en creativiteit om de werkopdrachten tot een goed einde te brengen.

In 2017 focusten we naast kennisopleidingen ook op het aanbieden van workshops en scholingen om zorgverstrekkers verder te bekwamen in manieren om met deze nieuwe zorgvrager om te gaan. Ons ziekenhuis kreeg van de NIAZ auditoren bijzondere complimenten voor het gevoerde opleidings- en vormingsbeleid.

Nieuwe artsen@hhleuven

Ons artsenteam werd het afgelopen jaar binnen diverse disciplines verder versterkt.

We stellen ze graag aan u voor:

De vinger aan de pols via de medewerkers- en artsenmonitor

Eind 2017 organiseerde ons ziekenhuis een eerste medewerkersmonitoring. In deze enquête werden medewerkers en artsen gevraagd naar hun algemene tevredenheid, motivatie, onderlinge samenwerking, loon, communicatie, infrastructuur … Het onderzoek werd uitgevoerd door BING Research, dé partner voor bevraging van tevredenheid in de zorgsector.

Uit de enquête voor medewerkers bleek onder meer dat 81% tevreden is in zijn of haar job. 94% vindt zijn werk zinvol en uitdagend.

De artsenmonitor toonde aan dat 88% zijn werk graag doet en tevreden is over de samenwerking met collega’s. 3 op 4 artsen vindt het werk op de dienst goed georganiseerd vindt. 100% heeft een goede samenwerking met het verpleegkundig en paramedisch personeel.

Vanzelfsprekend zijn er ook actiepunten voor de organisatie geïdentificeerd.

Verdere uitrol van KWS in ons ziekenhuis en via app voor patiënten

KWS (klinisch werkstation) en andere nexuzhealth toepassingen worden sinds 2016 in ons ziekenhuis gebruikt voor de raadpleging van patiëntendossiers. 
Sinds 2017 wordt ook het medicatiedossier centraal bijgehouden in het KWS. Deze applicatie controleert het risico op eventuele allergieën, interacties tussen verschillende geneesmiddelen en geeft hierover feedback aan de voorschrijver. Daarnaast beschikt de voorschrijver over de mogelijkheid om de ambulante therapie via vitalink te raadplegen en ambulante voorschriften digitaal te maken.

Ook de opname- en operatieplanning werd in 2017 gecentraliseerd en gedigitaliseerd binnen het KWS. Deze verandering laat een continue monitoring toe van onze hospitalisatie-afdelingen.

In 2017 werd ook MynexusHealth gelanceerd waarmee onze patiënten via web-access of een app informatie kunnen raadplegen over geplande consultaties of hospitalisaties. Ook het patiëntendossier kan geraadpleegd worden. Mynexuzhealth is een volgende stap in het proces van ‘patient empowerment’, waarbij patiënten steeds meer betrokken worden bij het ziekte- en zorgproces.

In de loop van 2018 wordt er hard gewerkt aan de verdere ontsluiting van het patiëntendossier binnen Mynexushealth. Zo zal de patiënt de mogelijkheid krijgen om consultatie- en hospitalisatieverslagen in te kijken. Via MyNexuspro zullen huisartsen de mogelijkheid krijgen om patiëntdossiers te raadplegen inclusief historiek.

Voluit voor gelukkige, gezonde en gedreven werknemers

Goede patiëntenzorg is enkel haalbaar dankzij de inzet van gemotiveerde en goed ondersteunde medewerkers. Om die doelstelling hard te maken ging ons ziekenhuis in zee met “Make me Fly!”, een organisatie gespecialiseerd in fijner (samen)werken en in welzijn en welbevinden op het werk. Samen zetten we onze schouders onder het werkgeluk en welzijn van onze medewerkers. Het voorbije jaar hebben we actief ingezet op 3 pijlers: het duurzaam engageren van medewerkers, hun mentale veerkracht ondersteunen en hun fysieke gezondheid promoten.

Al deze inspanningen bleven niet zonder resultaat. 
Recent, in mei 2018, ontvingen we voor deze initiatieven als eerste organisatie het label “Bedrijf met Goesting”.

We kiezen voor zorg met een warm karakter

Ook in 2017 kozen onze artsen en medewerkers ervoor om op een andere manier “te zorgen” via deelname aan diverse goodwill-evenementen of door liefdadigheidsinitiatieven te steunen.

Dit deden we o.m. via de Warmathon en de dag tegen kanker.

Daarnaast werden onze oudere patiënten extra verwend tijdens de seniorenweek. Tijdens brugmomenten werden familieleden van patiënten die verbleven op de palliatieve eenheid uitgenodigd om de overleden patiënt te herdenken en om met de medewerkers van de eenheid te praten en herinneringen op te halen. Dit samenzijn resulteerde steeds in een zinvolle belevenis. De aanwezigen reageerden dan ook zeer erkentelijk en gaven aan dat dergelijke momenten als zeer deugddoend ervaren worden.

Dienst URG ontvangt de prijs voor fertiliTIJD

In 2017 werd voor het eerst in Vlaanderen een prijs uitgereikt voor fertiliTIJD naar aanleiding van de wensouderdag op 10 mei . Deze prijs ging naar fertiliteitscentra die de afgelopen tijd een enorme inzet hebben geleverd om wensouders op medisch, psychosociaal en emotioneel vlak te ondersteunen, onze dienst URG (Life) en het fertiliteitscentrum in het UZ Gent.


De prijs werd in ons ziekenhuis uitgereikt door Shanti Van Genechten, oprichtster van Kinderwens Vlaanderen in Leuven: "Deze fertiliteitscentra hebben zich op verschillende vlakken ontzettend hard ingezet om de wensouder steeds centraal te zetten, het afgelopen jaar. Hierbij heeft men samen getracht naar een open communicatie om de wensouder samen verder te helpen."

Onze symposia: praktisch en to the point voor de huisarts

Onze lente- en herfstsymposia zijn intussen uitgegroeid tot vaste waarden. Bij elke editie wordt een thema of onderwerp door diverse specialismen belicht. Op die manier bieden we de huisartsen gedurende één voormiddag een divers programma, aangevuld met workshops en tijd om na te praten onder collega's. Tijdens de voorjaarseditie stond de diabetespatiënt centraal en mochten we 150 artsen verwelkomen. Het symposium in het najaar focuste op “Acute zorg in de eerste lijn” en vond plaats in het provinciehuis. Een topic die veel interesse oogstte : de opkomst piekte tot 200 huisartsen uit de regio.


Samen kan je meer dan alleen: netwerkingsinintiatieven

Loco-regionaal ziekenhuisnetwerk Oost-Brabant
Ons ziekenhuis tekende in het voorjaar van 2017 een intentieverklaring voor de vorming van een loco regionaal netwerk in Oost Vlaams Brabant met UZLeuven, het Regionaal Ziekenhuis in Tienen en het algemeen ziekenhuis in Diest. Zowel de federale als Vlaamse overheid heeft plannen om de gezondheidszorg meer in loco regionale netwerken te organiseren. Er zijn met de UZLeuven reeds jaren lang goed lopende samenwerkingsovereenkomsten in verschillende klinische domeinen. Binnen het netwerk kunnen deze uitgebreid en geformaliseerd worden. Het HHLeuven wil zijn rol in de tweedelijnsgezondheidszorg in de regio hoogkwalitatief en onafhankelijk blijven spelen.

Leuven Mindgate Leuven is een Europese topregio voor ondernemers, onderzoekers, creatievelingen en kenniswerkers. Dat is internationaal te weinig gekend. Het samenwerkingsplatform Leuven MindGate wil onze stad als dé kennisregio voor gezondheid, technologie en creativiteit op de wereldkaart zetten en een kruisbestuiving tussen de drie sectoren bevorderen. Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven was gewonnen voor het idee en koos voluit voor een partnership met de nieuwe vzw.

Supraregionaal oncologisch netwerk Vesalius In september 2017 ondertekenden 8 ziekenhuizen een supraregionale samenwerkingsovereenkomst om het oncologisch netwerk Vesalius op te richten. Naast ons ziekenhuis stappen ook het RZ Heilig Hart Tienen, H.-Hartziekenhuis Lier, AZ Diest, AZ Sint Maarten (Mechelen/Duffel), AZ Jan Portaels (Vilvoorde), Imeldaziekenhuis (Bonheiden) en het universitaire ziekenhuis UZ Leuven in het project. Het oncologisch netwerk Vesalius wil de hoogkwalitatieve zorgverlening voor patiënten met kanker verder uitbouwen. De komende jaren werken de ziekenhuizen samen rond de zorgprogramma’s oncologie, waarbij de expertise van alle partners een meerwaarde is. De betrokken ziekenhuizen zullen samen een multidisciplinair oncologisch handboek opstellen dat als leidraad zal dienen om patiënten de meest adequate zorg op de juiste plaats te bieden. Gezamenlijk afgesproken kwaliteitsindicatoren zullen geregistreerd en gebenchmarkt worden. Daarnaast is het ook de bedoeling om het Vesalius oncologisch netwerk verder uit te bouwen naar andere zorgactoren, zoals huisartsenkringen, thuiszorgorganisaties en patiëntenverenigingen.

Niet-planbare zorg en de KHOBRA huisartsenwachtpost

Er zijn het voorbije jaar heel wat stappen gezet in de re-organisatie van de niet-planbare zorg in de regio Leuven. Wij stonden als ziekenhuis mee aan de wieg van het project 1733, dat ondertussen volledig werd uitgerold in de regio Leuven-Tienen.

Sedert jaren zijn er goede afspraken gemaakt tussen de spoedgevallendiensten van UZLeuven en HHLeuven. Dat een intensere samenwerking en taakverdeling binnen de toekomstige netwerkstructuur zinvol is, is voor iedereen duidelijk. Met een focus op de niet-planbare zorg, zijn het voorbije jaar gesprekken opgestart tussen de verschillende klinische diensten van de beide ziekenhuizen. Dit moet resulteren in optimale service en kwaliteit van zorg naar patiënten en verwijzers toe.

  Het intensief overleg tussen vertegenwoordigers van de  huisartsen,  Heilig Hart Leuven en UZ Leuven heeft geresulteerd in het voorstel om de huisartsenwachtpost  Oost Brabant te co-localiseren op de site van ons ziekenhuis; de wachtpost blijft onafhankelijk, maar zal functioneel nauw aansluiten bij de spoedgevallendiensten. De algemene vergadering van KHOBRA heeft dit voorstel op 30 mei 2017 goedgekeurd.

Indien er zich geen onverwachte problemen voordoen, is de realisatie van de nieuwbouw huisartsenwachtpost mogelijk medio 2021.

Kerncijfers

Erkende bedden:287
Omzet:79.267.377 euro
Raadplegingen:157857
Hospitalisaties:9925
Verpleegdagen:58226
Dagopnames:19627
Bevallingen:1343
Spoedcontacten:19952
Radiologische onderzoeken:71159
Ingrepen in de operatiezaal:13478
Aantal personeelsleden:880
Aantal FTE personeel:531
Aantal artsen:103